Ochrana osobných údajov

GulaVerse, s.r.o.
Za Mlynom 32 , 83107
IČO: 47 967 714, IČO DPH: 2024160776,
zapísaná v obchodnom registri , OS Bratislava I  odd. Sro, vložka č. 101338/B

(ďalej ako prevádzkovateľ)

 

Súhlas dotknutej osoby na spracovávanie osobných údajov

Zakliknutím dávam prevádzkovateľovi súhlas podľa § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013  Z. z. so spracovávaním svojich osobných údajov, ktoré boli získané na účel  evidencie požiadavky klienta, jeho oslovenie marketingovými aktivitami prevádzkovateľa, a to v rozsahu meno, priezvisko, email, telefón. Súhlas dotknutej osoby sa udeľuje aj na účel prípadného opakovaného oslovenia v spojitosti s inými aktivitami prevádzkovateľa ako bol primárny kontakt a to na dobu neurčitú, až do odvolania, alebo zániku spoločnosti. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Prevádzkovateľ si  je vedomí toho, že uvedené osobné údaje boli poskytnuté na účel opakovaného kontaktu s dotknutou osobou, t. j. že osobné údaje bude sprístupňovať tretej strane výlučne pri organizovaní propagačných a reklamných akcií organizovaných pre potreby a obchodnú činnosť prevádzkovateľa, pričom bude dodržiavať ustanovenia § 4 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z. z.

Dotknutá osoba má v súlade s ustanovením § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od hociktorého prevádzkovateľa:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovatelia získali jej osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o likvidáciu jej osobných údajov. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby taktiež v prípade, ak pominul účel ich spracúvania alebo ak spracúvané osobné údaje nie sú správne alebo aktuálne.

V prípade odvolania súhlasu sa prevádzkovateľ zaväzuje v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 písm. f) zákona č. 122/2013 Z. z. vrátiť všetky oficiálne doklady dotknutej osobe, ak o to dotknutá osoba požiada. Ďalej sa zaväzuje, že v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 122/2013 Z. z. zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby ak neurčuje iný zákon inak.

Dotknutá osoba bude využívať ako prihlasovacie meno užívateľské meno, ktoré sa viaže na zadanú  e-mailovú adresu. Na túto e-mailovú adresu bude smerovaná všetka elektronická komunikácia medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Pri zmene e-mailovej adresy je dotknutá osoba povinná bezodkladne ohlásiť zmenu prevádzkovateľovi.

HORE